korkid

2006/Jun/28

ข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องนิราศพระบาท

๑. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

๒. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์

๓. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

๔. รับราชการโดยมิได้เหน็ดเหนื่อยและย่อท้อต่อความยากลำบาก

๕. พรสวรรค์มิใช่เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่จะทำให้บุคคลนั้นพัฒนาตัวเองได้ หากแต่ยังต้องอาศัยพรแสวง แสวงหาวิชาความรู้ใส่ตัวด้วย

๖. คนเราเกิดมาทุกคนมีกรรมติดตัวมาด้วยเสมอ อาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ได้

๗. เวรกรรม มีจริง จะเห็นได้จากกลอนช่วงที่สุนทรภู่ตัดพ้อต่อโชคลาภวาสนาของตน

๘. ความเพียรพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญของคนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

๙. การเคารพเชื่อฟังต่อผู้บังคับบัญชานับเป็นมารยาทที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

๑๐. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสมัยก่อนเป็นสิ่งที่อนุชนคนรุ่นหลังควรจะรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความดีงามของชาติไทย

๑๑. เอกลักษณ์ไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพชนได้รักษาและหวงแหนเท่าชีวิต ไม่คุ้มกับการรับอารยธรรมตะวันตกเข้ามามากโดยที่ไม่คำนึงถึงปัญหาและความเหมาะสมในสังคมลักษณะปัจจุบัน

๑๒. การรับราชการในสมัยก่อนนับว่าเป็นวิถีธรรมเนียมยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน


edit @ 2006/06/28 21:11:00